Landa garapen politika Euskadin: eredu egoki baten bila

 

Galde 34, udazkena/2021. Juan Kruz Alberdi.-

Euskadiko landa gapeneko tokiko taldeen berezitasunik handiena haien mikro-lurraldetasunean oinarritzen da. Leader talde bakar batean antolatuta, 18 eskualdetan banatzen dira, batez beste 350 km2-koa bakoitza. Eskualde bakoitzak berezko programa bat eta bererezko tokiko egitura du. Horrek lurraldearekiko lotura handiagoa eta eragile publiko eta pribatuekin, landakoekin eta hirietakoekin, harreman handiagoa izatea dakarkio, baita udalen eta Foru Aldundien babes handiagoa ere.

Europako hegoaldeko eskualde askotan ez bezala, Euskal Autonomia Erkidegoak ia ez du lortu landa garapenerako funtsik. Aurrekontu zuzkidura faltak ez du eraginik izan bere egituren antolamenduan. Laurogeigarren hamarkadaren erdialdetik aurrera, landa-eremuak mendi nekazaritzako elkarteetan antolatzen hasi ziren. Eskualde-egitura horietan, tokiko eragileek landa garapenerako urteko programak proposatzen zituzten, eta foru aldundiek finantzatzen zituzten.

Antolaketa horrek jauzi kualitatiboa izan zuen laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran, Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek landa eremuetarako berezko garapen politika aurrera eramatea erabaki zutenean.

1.- Abiapuntua: Sustapen eredu baten porrota.

Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenari buruzko Legea (1998) asmo handiko dokumentua da. Administrazioen jarduerak landa garapenaren arloan bideratu behar dituzten politikak zehaztea du helburu. Politikak garatzeko arau-esparrua ezartzea proposatzen du eta gainerako administrazio politikak eta jarduerak Legean ezartzen diren landa garapeneko helburuak lortzera egokitzea ahalbidetuko duten tresnak zehazten ditu.

Landa Garapeneko Legeak planteatzen duen antolaketa eredua landa garapeneko programetanoinarritzen da. Erakundeek eskualdea aukeratzen dute lehentasunezko jarduera eremu gisa, kohesionatua dago, harreman funtzional nabarmena ditu eta antzeko arazo sozioekonomikoak pairatzen dituelako.

Eginkizunen Eusko Jaurlaritzak, aldundiek eta udalek landagarapeneko planak (LGP) egiten parte hartu behar dutela nabartzen du legeak. Plan horiek onartzeak berekin baitakar erakunde bakoitzaren eskumen eremuan nahitaez onartu eta gauzatu beharra.

Erakundeen arteko koordinazio eta lankidetza lanak “Landaberrik” egiten ditu. Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita dago. Eusko Jaurlaritzako, foru-aldundietako eta Euskadiko udalerrietako ordezkariek osatzen dute Landaberri.

Eskualde bakoitzean diseinatutako programak tokiko organoek aplikatzen dituzte. Ildo horretan, Legeak figura berri bat sortzearen alde egiten du, Landa Garapenerako Elkarteak (LGE), eragile ekonomiko eta sozialek landa garapeneko jarduketetan parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko tresna gisa ezartzen direnak. LGEek jarraipena ematen diote 1986ko Mendiko Nekazaritzaren Legearen ondorioz sortutako tokiko ekintza-taldeen lanari.

Landa Garapenari buruzko Legea onartu zen urte berean, Landaberrik Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeetako landa-garapenerako programak (LGP) egiteko agindu zuen. Programa integrala dela kontuan hartuta, landa garapenak landa inguruneko jarduera eta bizi-kalitatea baldintzatzen duten alderdietan eragina duten jarduketetan oinarritzen da (jarduera ekonomikoa, etxebizitza, ekipamenduak eta zerbitzuak, azpiegiturak, ingurumena, etab.).

Hala ere, Landa Garapenari Legearen onartzearen ondorioz sortutako ikuspegiak ez dira bete. Landa eragileek egindako hausnarketetan, LGPak babesten dituen konpromiso ekonomikorik eza da alderdirik kritikatuena. Are gehiago, haien ustez, garatutako politikak ez die erantzuten landa garapeneko planetan ezarritako lehentasunei.

Programen arduradunek LGPak ez direla eguneroko erabilerarako tresnatzat hartu uste dute. Ildo horretan, adostasun politikorik eza aipatzen da, legeak eta LGPek adierazten dutenari dagokionez sinesgarritasunik eza, administrazio ezberdinen arteko koordinazio eza eta abar. Landa garapenekolehen programak hasi eta bi hamarkada geroago, lege dokumentua indarrean egon arren, nekazaritzakoak ez diren beste administrazio eta sail batzuk inplikatzea ez da lortu. Sektoreko administrazioaren, eskualde antolamenduaren, lurralde koordinazioaren eta landa garapeneko planen interesa eta laguntza ekonomikoa mantentzen dira, baina administrazioen arteko koordinazioa ez da hasi eta sailen inplikazioak ez du aurrera egin.

Euskal adibidearen berezitasuna, dekretuaren espirituaren arabera, landa garapeneko programen eta taldeen berezko Bottom up (behetik gora) ikuspegia nola aplikatzen den datza. Patroiaren egokitasuna zalantzagarria ez bada, eredua arrunt bihurtzea aurreikusten zuen egoera ere ez da zalantzagarria. Iragarritako zeharkakotasuna, lurralde kudeaketako organoak (Landak) bildu ez direnez, ez da bete, tokiko partaidetzaren aldeko apustua desegiten joan da, persona kopuru txiki batean zehaztu arte, eta talde horiek izan duten tresna bakarra Erkidegoko nekazaritzako funts batzuk izan dira.

Funts horien irizpideak goitik behera ezarrita zeuden, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapeneko Sailak erabakitzen du zer finantzatu behar den eta nola egin behar den. Tokiko beste ekintza talde batzuekiko aldeak gero eta txikiagoak dira, eta Euskal adibidea bat gehiago bihurtzen da Espainiako eta Europako eskualdeen artean, bere berezitasunekin hori bai (Leader talde bakarra, mikroterritoriarizazioa, diru sarrera oso txikiak, eragiteko aurkera gutxi zenbait eskualdeetan…).

2.- Euskal Autonomia Erkidegorako landa garapeneko eredu berri baterantz: eredu berritzailea?

Orain dela bi hamarkadetan proposatutako ereduak egun eraginkortasun gutxi duenez, Euskal Autonomia Erkidegorako Landa Garapenari buruzko Lege berriaren aurreproiektua aurkeztu da eta 2021eko udazkenean onartuko dela aurreikusten da. Helburu garbia du, aurreko planaren hutsuneak zuzendu eta egungo errealitatera egokitu.

Landa garapeneko estrategia berriaren justifikazioa landa-inguruneko lurralde errealitate desberdinak kontuan hartuko dituen lurralde kohesio eta garapeneko ikuspegia aplikatzeko beharrean oinarritzen da. Landa ingurunean jardungo duten politikak koordinatzea eta integratzea komeni da, landa ingurunean zeharka jardungo duengobernantza eredu berri bat aplikatu behar da eta helburu estrategiko, orokor eta sektorialak birdefinitu behar dira, dio aurreproiektua.

Testuinguru horretan, landa eremuaren zonakatzeak berebiziko garrantzia du landa eremuen tipologien ezaugarriak eta beharrak identifikatzeko eta, horrela, landa garapeneko politika espezifikoak eta eremu horietako bakoitzerako laguntza programak diseinatu eta aplikatu ahal izateko.

Legeak sei landa eremu mota bereizten ditu, kokapenaren, parametro sozioekonomikoen eta jarduera bereizgarrien arabera, zein lurralde historikotan dauden kontuan hartu gabe. Landa eremu horiek hiri hurbiltasunean ematen direnetik eta iragazkorrak diren landa-eremuen mugaketatik hasi eta egitura, demografia eta ekipamendu eta zerbitzu gabezia handiagoak dituzten landa eremu kaltetuetaraino doaz. Bakoitzaren berezitasunetan oinarrituta eta, era berean, bakoitzaren beharrak zehaztuz, egiten da proposamena. Landatartasun maila ezberdineko eremuak izango lirateke. Aldi berean, legeak lehentasunezko hiru plangintza-tresna ditu oinarri.

  • LGP – Lurralde Garapeneko Programak (7 urte). Jaurlaritzaren eta aldundien ekintza politiko instituzionala gidatuko duten tresnak dira. Landa eremu bakoitzaren garapen sozioekonomikora bideratutako politikak, helburu sektorialak eta jarduera-ardatzak jasoko dituzte.
  • LGEP – Landa Garapenerako Eskualde Programak. LGPetan adierazitako helburu sektorialak eta lehentasunezko jarduera ardatzak gauzatzea dute helburu. Eskualde batek, beraz, LGP baten eragina baino gehiago izan dezake bere barruan.
  • TGP – Toki Garapeneko Planak. Landako udalerri gisa katalogatutako udalerrietako udalek plan espezifikoak egin ahal izango dituzte borondatez, aurreikusitako helburu estrategiko bakoitzerako.

Proposatutako gobernantza lehentasunezko koordinazio-organo batean oinarritzen da: Nekazaritza eta Elikagai Politikako eta Landa Garapeneko Batzordean, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzatik eta Foru Aldundietatik datozen sektore-jarduera estrategikoak koordinatu, bultzatu, gauzatu eta gainbegiratzeaz arduratzen den batzordean. Organo horrek gainbegiratzeunitateek (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak) nahitaezko txostenak eta txosten lotesleak egin ditzaten, funts anitzeko ikuspegiak aplika daitezen eta Eusko Jaurlaritzak landa garapenerako finantza ildoak ekar ditzan zainduko du.

Tokiko gobernantza publiko-pribatua HAZIren mendeko lurraldearen esku geratuko da, eta lankidetza hitzarmenak sinatuko ditu ADRekin. Lurraldeak dituen abantailen artean, honako hauek nabarmentzen dira: eskualde guztietan kudeaketa parametro berberetan lan koordinatua erraztea, lurralde garapenean inplikatutako beste erakunde batzuekin elkar eraginean aritzea eta proiektuen atzematea eta bultzada areagotzea.

Aurkeztutako proposamena gauzatzeak aurreko akatsak onartzen ditu, eta landa garapenean eta autonomia-ç erkidegoak dituen aurrekontuetan esku har dezaketen sailen arteko koordinazioa indartzeko beharrean oinarritzen da, landa garapenekoeredu propio bati aurre egiteko, oraindik indarrean dagoen legeak jasotzen zuen bezala. Berritasun gisa, arinagoa izan nahi du, sail eta erakundeen arteko koordinazioa sustatzeko erakundeetan presente egonik, Landaberrirekin lortu ez zena.

Baina, aurreko legearekin konparatuta, garrantzia kentzen dio ADRek bete behar zuten eginkizunari, duela bi hamarkada onartutako dokumentuan hartzen zuen adierazgarritasunarekin alderatuz gero behintzat. Orain dela bi hamarkadetan ADRk eta eskualdeek jokatzen zuten papera garrantzitsua zen oso. Orain, ordea, rola hau, ahuldu egiten da erabat.

Egoera horrek zalantza sortzen du dokumentu honen Bottom-up izaeraren inguruan. Dirudienez, Lurraldearen kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren mendeko Haziri dagokio, eta horrek gehiago lehenesten du beheranzko ikuspegia goranzkoa baino. Itxuraz, ezer gauzatuta ez dagoenean, Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzek eta, bere aginduetara dagoen Hazi eta Lurralde egiturak landa garapeneko prozesuaren nondik norakoak zuzenduko dutela dirudi.

ADRen zeregina, orain, zehazten ez diren jarduera ildoei buruzko hitzarmen batzuei atxikitzen zaie, eta hitzarmen horiek zalantzak sortzen dituzte haien zereginari buruz. Zer landa behar dute? Nork landuko ditu? Zer zonaldeetan gertatuko da hori?

Landatasuna herri txikiarekin lotu ohi dute Euskal Administrazio nagusiek eta horrela jarraituko dutela dirudi. Egindako zonifikazioa ez da berria eta mapa zehatzak egin ez den arren egun indarrean dagoen 6 landaguneen zonaldearekin antzematen da. Landa gune zabalak, zenbait lurraldeetan zabalenak, herri handiagoen eremuetan daude kokatuak. Hauek ez dute programa zehatzik jaso eta etorkizunean, hasiera batean bederen, horrela jarraituko dutela dirudi. Zalantza asko partaidetza eta oinarritik hasi nahi duen eredu berri batentzat.Erreferentziazko bibliografía.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Categorized | Dossier, Política

Protagonistas

Juan Gutiérrez
Cristina Monge
Pedro Arrojo Agudo
Iñaki Gabilondo
Ana Valdivia
Dora María Téllez
Pedro Miguel Etxenike
Marta Cabezas
Tomás Arrieta
Maixabel Lasa
Carlos Berzosa
Esteban Beltrán
Lurdes Imaz
Garbiñe Biurrun
Javier Moreno Luzón
Koldo Martinez
Tomás García Azcárate
Lourdes Oñederra
Mikel Reparaz
Virginijus Sinkevicius
Laia Serra
Gerardo Pisarello
Daniel Raventos
Daniel Innerarity
Yayo Herrero
María Eugenia Rodríguez Palop
Carlos Juárez
Helena Taberna
Pablo J. Martínez Osés
Koldo Unceta
Xabier Aierdi
Aitzpea Goenaga
Javier de Lucas
Ander Bergara
Garbiñe Biurrun
Pedro Santisteve
Marina Garcés
Carod Rovira
María Silvestre
Joao Pedro Stédile
Enrique Villareal "El Drogas"
José Luis Rodríguez García
Adela Asúa
Xabier Rubert de Ventós
Catarina Martins
Iñaki Gabilondo
Alberto Acosta
Victoria Camps
Lluís Torrens
Mario Rodríguez Vargas
Mikel Aizpuru
Marta Macho Stadler
Ramón Sáez Valcárcel
Frédéric Lordon
Xabier Vence
Carmen Gisasola
Paco Etxeberria
Cristina Narbona
Juan Calparsoro
Joaquim Bosch
Idoia Estornés
Iñigo Lamarca
Tarana Karim
Txema Urkijo
Dolores Juliano
Yayo Herrero
José Ignacio Lacasta
Gurutz Jáuregui
Silvia Gil
Ramón Barea
Daniel Cohn-Benditt
Ada Colau
José Manuel Naredo
Anna Freixas
Carlos Beristain
Carlos Berzosa
Manuela Carmena
Gloria Flórez Schneider
Paco Etxeberria
Cristina Narbona
Juan Calparsoro
Idoia Estornés
Iñigo Lamarca
Tarana Karim
Txema Urkijo
Dolores Juliano
Yayo Herrero
José Ignacio Lacasta
Gurutz Jáuregui
Silvia Gil
Ramón Barea
Daniel Cohn-Benditt
Ada Colau
José Manuel Naredo
Anna Freixas
Carlos Beristain
Carlos Berzosa
Manuela Carmena
Gloria Flórez Schneider
Refugiados sirios: Mujer cocinando
Txema García
Fotografía de José Horna
Bonill, Ecuador
"El instante decisivo" Iñaki Andrés
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
Sebastião Salgado
Txema García
Txema García
“JAZZ for TWO”, José Horna
“LIKE”. Eduardo Nave
La larga espera
Shushi (República del Alto Karabakh —Artsakh—, 08/10/2020)
Encaramado a la valla de Ceuta
Antonio Sempere
Sebastião Salgado
"El origen del mundo" José Blanco
"Homenage a Marcel Proust" Marisa Gutierrez Cabriada
“LIKE”. Eduardo Nave
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
Txema García
Canción de París
Jose Horna.
Sebastião Salgado
Debekatutako armak
Shushi (Karabakh Garaiko errepublika —Artsakh—, 2020/19/08).
Abrazo. Luna a Abdou
Playa del Tarajal, Ceuta
Metro de París
Jose Horna.
"Lemoniz", Mikel Alonso
"Homenaje a Federico García Lorca" Marisa Gutierrez Cabriada
Cientificos-Volcán
La Palma 2021
Fotografía de José Horna
“JAZZ for TWO”, José Horna
"El instante decisivo" Iñaki Andrés
Alfredo Sabat, Argentina
Eugenia Nobati, Argentina
Zutik dirauena
Shushi (Karabakh Garaiko errepublika —Artsakh—, 2020/10/08)
Sueños Rotos
República del Alto Karabakh —Artsakh—, 06/10/2020
"El mal del país" José Blanco
Sebastião Salgado
Irene Singer, Argentina
Txema García
Porteadoras
Inmigrantes rescatados por salvamento marítimo

Autores